คณะ หน่วยงานต่างๆใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

» คณะเกษตรศาสตร์

» คณะทันตแพทยศาสตร์

» คณะเทคนิคการแพทย์

» คณะเทคโนโลยี

» คณะนิติศาสตร์

» คณะพยาบาลศาสตร์

» คณะแพทยศาสตร์

» คณะเภสัชศาสตร์

» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

» คณะวิทยาการจัดการ

» คณะวิทยาศาสตร์

» คณะวิศวกรรมศาสตร์

» คณะศิลปกรรมศาสตร์

» คณะศึกษาศาสตร์

» คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

» คณะสัตวแพทยศาสตร์

» คณะสาธารณสุขศาสตร์

» บัณฑิตวิทยาลัย

» วิทยาเขตหนองคาย

» วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

» วิทยาลัยนานาชาติ

» วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
คณะวิชา
 ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย เข้าที่เมนูหลัก "การวิจัย"

 ศูนย์/สถาบัน/สำนัก
» ศูนย์คอมพิวเตอร์
» ศูนย์บริการวิชาการ
» ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
» สถาบันวิจัยและพัฒนา
» สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
»
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 

 สำนักงานอธิการบดี
» กองการเจ้าหน้าที่
» กองกิจการนักศึกษา
» กองกลาง
» กองคลัง
»
กองบริหารงานวิจัย
» กองแผนงาน
»
กองวิเทศสัมพันธ์
»
กองสื่อสารองค์กร
» กองอาคารและสถานที่
»
สำนักงานการกีฬา
» สำนักงานกฎหมาย
» สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
» สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
» สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
» สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
»
สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
» สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
» สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
»
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
» สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
» สำนักงานตรวจสอบภายใน
» สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
» สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
    - 
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - 
สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
» สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
» สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
» สำนักวัฒนธรรม
» สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
» สถาบันสันติศึกษา
» สถาบันขงจื้อ
» สถาบันภาษา
» ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 หน่วยงานในกำกับ
» สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สำนักงานเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
» สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
»
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Confucius Institute at Khon Kaen University)
»
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Language Institute)
»
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (E-Saan softwear Park)
»
อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
»
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

»
ศูนย์ภาษาอาเซียน
  
 องค์กรของนักศึกษา
» องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 โรงเรียน/โรงพยาบาล
» โรงเรียนสาธิต มข.
»
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.
»
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
»
โรงพยาบาลทันตกรรม
»
โรงพยาบาลสัตว์ มข.


 สมาคม ชมรม
» สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» 
สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
» สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
»
ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
ชมรมฟุตบอล สโมสรข้าราชการและบุคลากรหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

»
ชมรมกรีฑา สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
ส่วนงานอื่นๆ
»
ศูนย์ข้อมูลลาว
»
ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม
»
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
»
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
ศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มข.
»
ศูนย์บริการประชาชน มข. (One Stop Service)
»
ศูนย์สรรหาและเลืกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่าย มข.
»
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
»
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
»
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
»
ศูนย์จัดการและอนุรักษ์พลังงาน
»
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

»
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน
» สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
»
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเครือข่าย มข.(SMEs)
»
สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

»
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KM KKU)
» คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
»
คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

»
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"