ทำเนียบประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประหยัด  เพียนนอก

2519-2519

นายจำเนียร  ถุงแก้ว

2519-2521/2526-2527

นายวิเชียร  ตงศิริ

2527-2534

นายบุญมา  ทวิภักดิ์

2534-2535

นายเกริกพงศ์  บุษราคัม

2535-2538

นายวิฑูรย์  อร่ามพงษ์พันธ์

2538-2542

นายกิตติพงษ์  วงค์วิชิต

2542-2546

นายวิฑูรย์  อร่ามพงษ์พันธ์

2538-2542

นายอรรถยุทธ  อินทรปรีชา

2549-2550

นางบุบผา  ชอบใช้

2550-2552

นายอมร  สินเธาว์

2552-2556

นายเสกสิทธิ์  สังคีรี

2556-2558

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"