เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ 4 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพ.ศ.๒๕๕๘