ประวัติความเป็นมา

ภูมิหลัง การก่อตั้งองค์กร สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความมุ่งมั่น ของอดีตผู้อาวุโส ตัวแทนข้าราชการและลูกจ้าง  สาย ข-ค และลูกจ้างประจำ  สังกัดคณะหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้หารือร่วมกันจัดทำและประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2519 เมื่อวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2519 ซึ่งถือเป็นวันก่อกำเนิดองค์กรตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ต่อมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของข้าราชการสาย ข-ค และลูกจ้าง จึงได้ตราเป็นข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง  พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ่มเติม  เมื่อปี  2545  และต่อมาเมื่อวันที่  29  กรกฎาคม พ.ศ. 2552  สภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น  เห็นชอบให้ประกาศใช้ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552  เพื่อให้การดำเนินงาน   องค์กรตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดของทุกคณะ/หน่วยงาน รวมถึงองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับถึงปี พ.ศ. 2556   ครบรอบการก่อตั้ง รวมเวลา  37  ปี  ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรัชญา

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"

วิสัยทัศน์

สภาข้าราชการและลูกจ้าง เป็นองค์กรที่มีเอกภาพ ศักยภาพ  ร่วมสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ ของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคม

พันธกิจ

1. ดำเนินกิจกรรมของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าและธำรงไว้ซึ่งสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร  สายสนับสนุน

3. สร้างสรรค์และประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรบุคลากรทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยึดหลักคุณธรรม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"