คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[หน้า 1] .. [หน้า 2] .. [หน้า 3] .. [หน้า 4] .. [หน้า 5]

 

ข้อบังคับว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง 2545

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"