คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ วันที่ เรื่อง
06797 / 2555 24 ธ.ค. 2555 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประส่านงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานอธิการบดี
06493 / 2556 13 พ.ย. 2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
06490 / 2556 13 พ.ย. 2556 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานอธิการบดี
06468 / 2555 27 พ.ย. 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง ชุดที่ 19 แทนตำแหน่งที่ว่าง
06231 / 2555 15 พ.ย. 2555 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์
06046 / 2553 07 ธ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
06011 / 2555 06 พ.ย. 2555 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
05975 / 2556 25 ต.ค. 2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
05380 / 2555 05 ต.ค. 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
05379 / 2555 05 ต.ค. 2555 แต่งตั้งกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ฃุดที่ 19 แทนตำแหน่งที่ว่าง
05169 / 2551 18 พ.ย. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
04884 / 2550 23 พ.ย. 2550 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 17 แทนตำแหน่งที่ว่าง
04733 / 2556 04 ก.ย. 2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
04101 / 2555 27 ก.ค. 2555 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ชุดที่ 19 แทนตำแหน่งที่ว่าง
03992 / 2549 24 ต.ค. 2549 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้าง ชุดที่ 16 (เพิ่มเติม)
03733 / 2547 21 ต.ค. 2547 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูฏจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
03651 / 2546 05 พ.ย. 2546 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์สภาข้าราชการและลูกจ้าง
03559 / 2549 27 ก.ย. 2549 แต่งตั้งประธานสภาและกรรมาธิการฝ่ายประจำสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
03551 / 2550 03 ก.ย. 2550 เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
03501 / 2541 02 พ.ย. 2541 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"