คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภท เลขที่ วันที่ เรื่อง
100 03500 / 2541 02 พ.ย. 2541 แต่งตั้งรองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2 นายอธิป น้อยสุวรรณ
100 03467 / 2549 19 ก.ย. 2549 แต่งตั้งกรรมาธิการฝ่ายประจำสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
100 03413 / 2554 28 มิ.ย. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 19 พ.ศ. 2554-2556
100 03342 / 2555 22 มิ.ย. 2555 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง
100 03331 / 2553 21 ก.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 18 แทนตำแหน่งที่ว่าง (คณะแพทยศาสตร์)
100 03271 / 2552 30 ก.ค. 2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 18 พ.ศ.2552-2554
100 03236 / 2543 01 ธ.ค. 2543 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
100 03212 / 2546 22 ก.ย. 2546 แต่งตั้งกรรมาธิการฝ่ายประจำสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
100 03209 / 2554 17 มิ.ย. 2554 แต่งตั้งกรรมการ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดที่ 19) พ.ศ. 2554-2556
100 03206 / 2541 08 ต.ค. 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 12 ราน 1.นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์ และพวก
100 03056 / 2553 02 ก.ค. 2553 แต่งตั้งเลขานุการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
100 03029 / 2547 24 ส.ค. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างฯ
100 03000 / 2549 16 ส.ค. 2549 ให้บุคลากรเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับแผนปฏิบัติการ (2550) สภาข้าราชการและลูกจ้าง
100 02969 / 2543 02 พ.ย. 2543 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง (เปลี่ยนแปลง)
100 02787 / 2552 30 มิ.ย. 2552 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 18 พ.ศ.2552-2554
100 02773 / 2555 28 พ.ค. 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ชุดที่ 19 แทนตำแหน่งที่ว่าง
100 02727 / 2550 11 ก.ค. 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างปทนตำแหน่งที่ว่าง
100 02697 / 2557 12 พ.ค. 2557 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้)
100 02688 / 2543 09 ต.ค. 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
100 02633 / 2550 05 ก.ค. 2550 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"