คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ วันที่ เรื่อง
02604 / 2546 29 ก.ค. 2546 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาข้าราชการและลูกจ้าง (พ.ศ.2546-2548)
02558 / 2543 28 ก.ย. 2543 แต่งตั้งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต
02556 / 2549 17 ก.ค. 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่จะว่าง
02507 / 2547 20 ก.ค. 2547 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
02492 / 2555 14 พ.ค. 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแทนตำแทนที่ว่าง
02466 / 2546 16 ก.ค. 2546 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
02374 / 2548 18 ก.ค. 2548 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
01951 / 2557 03 เม.ย. 2557 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานอธิการบดี
01914 / 2544 02 ส.ค. 2544 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544
01868 / 2556 03 พ.ค. 2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานอธิการบดี
01826 / 2554 05 เม.ย. 2554 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง (วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)
01730 / 2549 22 พ.ค. 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง
01674 / 2554 29 มี.ค. 2554 งานสภาข้าราชการ
01640 / 2544 11 ก.ค. 2544 แต่งตั้งสภาข้าราชการและลูกจ้าง มข. พ.ศ. 2544
01640 / 2557 18 มี.ค. 2557 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานอธิการบดี
01559 / 2552 22 เม.ย. 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 18 พ.ศ. 2552
01508 / 2550 23 เม.ย. 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 17 พ.ศ.2550
01416 / 2546 22 เม.ย. 2546 อนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่1สภาข้าราชการและลูกจ้าง
01416 / 2545 17 พ.ค. 2545 แต่งตัง้ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
01165 / 2556 19 มี.ค. 2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"