คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ วันที่ เรื่อง
00982 / 2549 24 มี.ค. 2549 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 16 แทนตำแหน่งที่ว่าง
00937 / 2544 03 พ.ค. 2544 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มข. พ.ศ. 2544
00903 / 2552 05 มี.ค. 2552 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 17 แทนตำแหน่งที่ว่า
00839 / 2554 28 ก.พ. 2554 สภาข้าราชการ
00565 / 2556 11 ก.พ. 2556 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
00443 / 2554 01 ก.พ. 2554 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง
00428 / 2557 24 ม.ค. 2557 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานอธิการบดี
00382 / 2542 15 ก.พ. 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2542
00355 / 2534 11 ก.พ. 2534 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการปและลูกจ้าง พ.ศ. 2534 นายไกรเพชร ไกรวงษ์
00317 / 2534 05 ก.พ. 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มข. พ.ศ.2534 นายวิเชียร ตงศิริ
00285 / 2519 07 ก.ค. 2519 แต่งตั้งประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2519 นางจำเนียร ถุงแก้ว
00284 / 2519 07 ก.ค. 2519 แต่งตั้งเลขานุการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2519 นายประสาน บุญช่วยส่ง
00269 / 2554 21 ม.ค. 2554 งานสภาข้าราชการ
00188 / 2519 22 มี.ค. 2519 แต่งตั้งสมาชิกสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2519 นางสาวกุหลาบ แซ่มา
00156 / 2519 31 มี.ค. 2519 แต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มข.2519 จำนวน 3 คน
00155 / 2519 02 เม.ย. 2519 แต่งตั้งสมาชิกสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนก่น พ.ศ.2519 มี 34 คน
00092 / 2544 17 ม.ค. 2544 แต่งตั้งกรรมาธิการฝ่ายนิติการสภาข้าราชการและลูกจ้าง แทนตำแหน่งว่าง
00063 / 2543 13 ม.ค. 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการบรรยายพิเศษและการประชุมที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
00029 / 2544 09 ม.ค. 2544 แต่งตั้งเลขานุการและรองเลขานุการสภาข้าราชการและลูกจ้าง 2 ราย 1.นางกิตติมา จันทรสม และพวก
00019 / 2552 07 ม.ค. 2552 แต่งตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุด 17 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"