กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ชุดที่ 21) 2558-2560

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"