กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2558

 

      วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อติดตามข้อเสนอจากสภาฯ 4 ข้อคือ

1) การปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ปรับในอัตราเดียวกันในทุกสายงาน

2) ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดิม

3) ข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้

4) สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงมีเมื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยในกำกับ

        ซึ่งอธิการบดีก็ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สภาฯสรุปได้ดังนี้

1. การปรับขึ้นเงินเดือนขอผู้เปลี่ยนสภานภาพ จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะปรับตามสัดส่วนที่รัฐบาลที่จัดสรรมาให้ โดยหากรัฐ จัดสรรให้สัดส่วนเงินเดือนสายวิชาการ และสายวิชาชีพเฉพาะ หรือสายอื่นๆมาในสัดส่วนที่เท่ากัน ก็จะปรับขึ้นเงินเดือนเท่ากัน แต่หากจัดสรรให้ไม่เท่ากันก็จะเป็นไปตามสัดส่วนที่รัฐให้มา

2.ค่าตอบแทนระดับ ชำนาญการพิเศษ ระดับ เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักการที่รัฐสนับสนุน

3.ลูกจ้างประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับสิทธิตามระเบียบราชการของลูกจ้างประจำเมื่อออกจากราชการ และมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณากรณีข้าราชการ ที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีเงินเดือนเกินขั้นต้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถบรรจุเป็นพนักงานได้

       ส่วนประเด็นอื่นๆ อธิการบดีได้ฝากให้สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพิ่มเติม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในสถานภาพที่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล จะมีการปรับเปลี่ยนระบบงานต่างให้กระชับยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลาง การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นต้น 

       อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ชุดใหม่ (ชุดที่ 21) วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสารสินธุ์ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ชุมใหม่ (ชุดที่ 21) จัดประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และกรรมการต่างๆ ในการบริหารงานสภาข้าราชการฯ ชุดที่ 21 ปี 2558 - 2560 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสารสินธุ์ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้ทำพิธีมอบกิตติบัตร แก่กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ชุดที่ 20 ในวาระปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (2556-2558) ณ ห้องประชุมสารสินธุ์ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จัดโครงการ ปลูกต้นไม้สายรหัสประจำตัวเพื่อ มข. (ต้นไม้ของคุณ) ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตศึกษาสาสตร์ มข. โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี

          วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อแม่ของแผ่นดิน ณ สวนรุกขชาติ มข.

        วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการ YOUR FIT U FIT ณ อาคารพลศึกษา มข.

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจุดเทียนชัย เนื่องในวาระวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารพลศึกษา มข.

วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น.กรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.

 แนะนำกรรมการ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ชุดใหม่ (ชุดที่ 21)