กิจกรรมที่สำคัญ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ชุดที่ 20) 2556-2558

กิจกรรม สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ล่าสุด

- วันที่ 29-30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมสรุปแผน-ผล การดำเนินการในรอบปี 2558 และศึกษาดูงานโครงการ สวนสมุนไพร ของสมเด็จพระเทพฯ
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสถานีฟาร์ม คณะสัตวแพทย์ อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี ผู้อำนวยการสถานีฟาร์ม ผศ.ดร.เสรี แข็งแอ ให้การต้อนรับ
- วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วม พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี คนที่ 11 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
- วันที่ 13 ก.พ. 2558 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 10 ก.พ. 2558 ประธาน และ กรรมการ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย 1.นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รางวัลสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ระดับดีเยี่ยม 2.นายอมร สินเธาว์ รางวัลสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีเยี่ยม 3.นายเกษม ภูธรรมะ รางวัลสนับสนุนการบริหารทั่วไป ระดับดีเยี่ยม
วันที่ 22 มกราคม 2558 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แสดงความยินดี กับประธานสภาฯในโอกาส รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มข.
-  วันที่ 19 ธันวาคม 2557 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับชมรมข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การกล่าวต้อนรับ
-  วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ประธานสภาคณาจารย์ ให้การกล่าวต้อนรับ
-  วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี รองอธิการบดี ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก ให้การกล่าวต้อนรับ
 
-  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 สภาข้าราชการฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ ผอ.สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทีมบริหารในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และทีมบริหารในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แสดงความยินดีกับ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ

- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตด้วย ที่ห้องคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเสกสิทธิ์ สังคีรี ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วม "พิธีการวางพวงมาลา"วันปิยะมหาราช" ณ อนุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ ค่ายศรีพัชรินทร์ ขก.
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น

<< ภาพและกิจกรรมทั้งหมด>>

วันที่ 24 สิงหาคม 2557 สภาข้าราชการฯ ร่วมกิจกรรม โบว์ลิงการกุศล ณ SF Strike Bowl ห้างเซนทรัล จ.ขอนแก่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 สภาข้าราชการฯ ร่วมกิจกรรม กอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 สภาข้าราชการฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับ สภาคณาจารย์และสภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มข.
วันที่ 7-8 สิหาคม 2557 สมาชิกสภาข้าราชการฯ เข้าร่วม ประชุมวิชาการ (ปขมท.) สัญจร ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลส์ จ.เชียงใหม่
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2577
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมขบวนธรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ในโครงการ "สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 19 มิถุนายน 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557
นายธวัช รัตนมนตรี ประธานกรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายมนูญ ดนัยโชติ ประธานกรรมาธิการฝ่ายสวัสดิการ มอบถ้วยและพัดลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโบว์ลิงการศล ให้สภาข้าราชการฯ 12 มิถุนายน 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะเทคโนโลยี วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.2557 ณ โรงแรมรอเยลพาราไดด์ จ.ภูเก็ต วันที่ 22-23 พ.ค.2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร อาคารพิมล กลกิจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณเสกสิทธิ์ สังคีรี ประธานสภาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2557
นายเสกสิทธิ์  สังคีรี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ อาคารจตุรมุข คณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 4 เมษายน 2557

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2557

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น วันที่ 15 พ.ค. 2556
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ พบปะบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 18 ตุลาคม 2556  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มารับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 และ รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ตอบข้อซักถาม ต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และให้นโยบายเพื่อไปปฏิบัติตามแผนต่อไป
วันที่  3 มกราคม 2557 เวลา  นายเสกสิทธิ์  สังคีรี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆร่วมพิธีเปิดอาคารแก่นมอดินแดง สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557   นายเสกสิทธิ์  สังคีรี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกรรมการสภาฝ่ายต่างๆ เข้ามอบเงินจำนวน 5,000บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนวันศรีนครินทร์ โดยมี ร.ศ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 27 ตุลาคม 2556  ณ SF STRIKE BOWL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวเปิดงาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เป็นประธานในพิธีประชุมสัมมนา จัดทำแผนงาน กิจกรรม/โครงการของสภาข้าราชการฯ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2556
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬ ฯลฯ 9-10 มีนาคม 2556

"เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์   ประชาคมอุดมศึกษา"