ความเป็นมา  |  ทำเนียบประธานสภาฯ  |  กรรมการสภาฯ ชุดที่ 21  |  คำสั่ง  |  กิจกรรม  |  ในรอบปี 2558  |  ติดต่อเรา   

 

Keep Moving Together อัพเดทความเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัย ในกำกับ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข. พ.ศ.2558
ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ 4 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มข. พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘  บรรยาย undo และการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย กบข.
ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง / ข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยในกำกับ 2558 ค่าชดเชย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ารเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

     ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนา ให้เลือกวันดังต่อไปนี้เป็นวันที่มี คำสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง  มหาวิทยาลัย และให้ยื่นแสดงเจตนาภายในช่วงเวลาตามที่กำหนด ดังนี้

ผู้ที่ยื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ให้บรรจุในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ให้บรรจุในวันที่ 1 มกราคม 2559

ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ให้บรรจุในวันที่ 2 เมษายน 2559

ผู้ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้บรรจุในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

บุคลากรที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
กฎ ก.พ.อ. เกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ
>> สิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียรณอายุราชการ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
>> เบี้ยหวัด บำเหน็จ  บำนาญ ข้าราชการ
>> ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
>> ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
>> ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๕๘
>> การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยต่างๆ / บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย 
>> เชิญชม วีดีโอประมวลภาพงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
>> สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.)
>> รวม ลิ้งค์ สภาข้าราชการฯ ทั่วประเทศ
>> คณะ หน่วยงาน ต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> บริการออนไลน์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆของมหาวิทยาลัย
>> วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2014 : THAI
>> วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2014 : ENG
>> หนังสั้นที่สะท้อนชีวิตนักศึกษา ในมข.
>> สินค้าจากงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557
>> รายชื่อผู้เกษียณราชการ  ปี 2557  ปี 2558
>> KKUWeb Mail
 

© 2014 กรรมมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Design by thawat@kku.ac.th | View: Meter odometer
Tumblr Counter